דתיים בפארק אזורים  
  צור חשבון
 קישורים ממומנים
 
 תפריט ניווט
· תפריט ראשי
· דף הבית
· נושאי האתר
· אזורים
· ארכיון כתבות
· הורדות
· שאלות נפוצות - FAQ
· קישורים
· תוכן
· סיקורים
· פורומים
· סטטיסטיקות
· סקרים
· עשרת המובחרים

· חשבון המשתמש
· החשבון שלי
· שלח כתבה/מאמר
· המלץ עלינו
· יומן
· הודעות פרטיות
· רשימת חברים

· אפשרויות באתר
· הדפסת כתבות
· משוב
· דואר אלקטרוני
· מילון מונחים
· חיפוש
· ניהול
 
 מי מחובר
יש כרגע, 69 אורח(ים) ו, 0 חבר(ים) שכרגע מחוברים לאתר.

שלום אורח/ת, באפשרותך להרשם בחינם על ידי לחיצה כאן
 
 סקר
מה דעתך על האתר?

מעולה, איך לא חשבו על זה קודם?
בסדר...
רעיון נחמד, ביצוע לא משהו.
למה צריך את זה בכלל?תוצאות
משאלים

הצבעות 123819
 
 לקט הלכות: מהלכות ראש השנה
הלכותלקט של 18 הלכות לראש השנה.בברכת שנה טובה וחתימה טובה.


א. נוהגים לעשות התרת נדרים בערב ראש השנה ובערב יום הכיפורים. ויכולה אישה למנות את בעלה כשליח עבורה.

ב. מנהג יפה לכבס ולהסתפר בערב ראש השנה וכן יש נוהגים לטבול במקווה בערב ראש השנה לכבוד החג ומנהג יפה הוא.

ג. מתפללים ערבית בכוונה ובהכנעה ובתחנונים וכמו שאמרו בחז"ל (ראש השנה טז:) "כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה"... וכו' ופרש רש"י "שרשה בתחילתה שישראל עושים עצמם רשים בראש השנה, לדבר תחנונים ותפילה".

ד. אין להתוודות ביום ראש השנה, וכל שכן שלא יעורר את עצמו לבכות, שאין לבכות בראש השנה. אבל רשאי להתוודות בהרהור הלב ולחשוב בעזיבת החטא ולשוב בתשובה. והתפילות של ראש השנה יש לאמרם בשמחה ובנעימה קדושה, מתוך כוונה רבה, ומכל מקום אדם שמתעורר מעצמו בבכיה ומתפלל בדמעות שליש, אין בזה חשש איסור כלל. (ילקו"י) וכשנופלת עליו בכיה מאליו, זוהי הוראה שדנים אותו באותה שעה למעלה בין ביום ראשון או בין ביום שני (הרב רצאבי).

ה. בשחרית של ראש השנה וכן בעשרת ימי תשובה, יאמרו בסוף העמידה "עושה השלום במרומיו" וכן אחר חזרת הש"צ בקדיש תתקבל, אבל בשאר הקדישים אין צריך לומר "השלום".

ו. מנהגינו שבתקיעות השופר שלפני תפילת מוסף, הציבור עומדים בעת הברכות על השופר ובסיום הברכות יושבים. ויש להזהיר את הקהל שיעמדו בעת התקיעות שבחזרת תפילת מוסף, שהם עיקר התקיעות דמעומד.

ז. אסור לדבר בשעת התקיעות, ואפילו להשתעל או לפהק אסור, שמבלבל השומעים. ואין להביא ילדים קטנים מדאי לבית הכנסת, שמפריעים ומבלבלים את כוונת הציבור בהליכתם ושיחתם.

ח. נשים פטורות ממצות שופר, שהיא מצוה שהזמן גרמא, ואם נבצר ממנה מחמת חולי וכדו' אינה צריכה לשמוע שופר, אבל אם ברצונה לבטל מנהגה זה לגמרי צריכה התרת נדרים.

ט. אחר תפילת המנחה ביום הראשון של ראש השנה נוהגים ללכת על יד שפת הים או הנהר, או באר מים חיים, או בור לומר סדר תשליך וכן נהגו עפ"י מה שכתוב במדרש שכאשר הלך אברהם אבינו עם יצחק בנו אל הר המוריה להעלותו לעולה, כפי שנצטווה ע"י הקב"ה, קידמם השטן בדרך והתחיל להסית את אברהם ויצחק, למונעם ממצות הבורא ית' וכאשר תוחלתו נכזבה וסרבו אברהם ויצחק לשמוע בקולו, הלך השטן ונעשה לפניהם כנהר גדול כדי שלא יוכלו לעבור, ואברהם ויצחק לא השגיחו בזה ונכנסו למים עד שהגיעו לצוארם ואז נשא אברהם את עיניו למרום והתפלל לפני ה' ית' ואמר "הושיענו אלוקים כי באו מים עד נפש" ומיד גער הקב"ה בשטן והלך לו.
ומבואר בזוהר הקדוש שעקדת יצחק היתה בראש השנה ומטעם זה נוהגים ללכת לנהר לומר "סדר תשליך" להזכיר זכות אברהם ויצחק.

י. נשים פטורות מאמירת "סדר תשליך" ואדרבה שב ואל תעשה עדיף.

יא. יתאמץ בכל כוחו לשלוט ביצרו לבל יבוא לידי כעס והקפדה בתוך ביתו, ביחוד בלילי ראש השנה ויומיהם שמלבד האיסור לכעוס בכל השנה, אין זה סימן טוב לאדם להיות בכעס בימים אלו ויזהר שלא יכעס אפילו בליבו.

יב. קודם הקידוש מדליקות הנשים נרות לכבוד יום טוב ומברכות "להדליק נר של יום טוב" ומדליקות הנרות בשני לילי ראש השנה בברכה. ויש נוהגות להדליק הנרות לכבוד יום טוב הראשון של ראש השנה מבעוד יום כמו בערב שבת, ולכ"ע אם חל היום הראשון של ר"ה בשבת, מדליקות הנרות מבעוד יום ומברכות "להדליק נר של שבת ויום טוב".

יג. אסור לחמם נר שעוה ולהדביקו בפמוט או במנורה ביום טוב משום איסור ממרח. לכן יכין הנרות ליום שני של ר"ה ולשבת מערב ראש השנה ואם שכח ישימם בשפורפרת חלולה.

יד. נהגו לאכול בשני הלילות של ראש השנה מיני מאכלים לסימן טוב לכל ימות השנה, שסימנא מילתא היא (הוריות יב. וכריתות ו.), לכן נהגו לאכול בלילי ר"ה רוביא (לוביא) וקרא (דלעת), כרתי, סילקא (תרד) ותמרים והוסיפו עליהם מנהגים לאכול רימונים ותפוח מרוקח בדבש וראש כבש.
ויש נוהגים בכל זה אחר הקידוש, קודם נטילת ידים לסעודה ומכל מקום, נכון יותר לנהוג לברך על הפירות והירקות הנ"ל לאחר ברכת המוציא, כדי שלא יכנס בספק על ברכה אחרונה שלהם.(חזו"ע)
ומכיון שבכלל הדברים שאוכלים בליל ראש השנה ישנם גם תמרים שהם משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, והם קודמים לברכה לרימונים ולשאר פירות, לכן להם משפט הבכורה. ויקח תמרה ויברך עליה "בורא פרי העץ" תחילה ויאכלנה, ואם התמרים הם פרי חדש, יברך גם שהחיינו. ואח"כ יקח תמרה אחרת ויאמר "יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שיתמו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו "ויאכל ממנה. ובברכת "בורא פרי העץ" שבירך על התמרים, פטר כל פירות העץ שעל השולחן, וכן בברכת שהחיינו פטר כל מיני הפירות החדשים שלפניו מברכת "שהחיינו".
הנוהגים לאכול מהירקות הנ"ל בתוך הסעודה, לא יברכו לפניהם ברכה ראשונה, כיון שברכת "המוציא" פוטרתם.
והנוהגים לאכול מהדברים הנ"ל קודם נט"י לסעודה צריכים לברך "בורא פרי האדמה" על אחד ממיני הירקות הנ"ל ויטעמו ממנו ואח"כ יאמרו "יהי רצון" ויחזרו ויטעמו, ובברכה זו פטר כל הירקות שלפניו.

טו. יש להקדים ברכת הנהנין תחילה ויטעם מהפרי ואח"כ יאמר נוסח ה"יהי רצון".

טז. יש נוהגים שגדול הבית מברך על התמרים ואומר "יהי רצון" בקול רם, וכל בני הבית שומעים ועונים אחריו "אמן" ויוצאים ידי חובה בברכתו, ומנהג טוב הוא, שברוב עם הדרת מלך. ומכל מקום הנוהגים שכל אחד מברך בפני עצמו, רשאים לעשות כן.

יז. יש נוהגים לטבל הפת בשעת ברכת המוציא בדבש או סוכר.

יח. נהגו שלא לישון ביום ראש השנה שאין זה נאה לישון ביום שבו ספרי חיים וספרי מתים לפניו נפתחים. ואמרו בתלמוד ירושלמי שהישן בראש השנה גורם לכך שמזלו ישן. וישתדל כל אדם לקום בימי ראש השנה עם עלות השחר ולכל הפחות עם הנץ החמה, ואם הוא עייף ומוכרח לישון, מותר לישון אחר חצות היום.
והיושב בטל ועוסק בשיחה בטלה וכיוצא בזה, כישן דמי, ואדרבה יותר טוב שיישן משיעסוק בשיחה בטלה.
פורסם ב שלישי, 07 בספטמבר בשעה 12:32:13 זמן מקומי הוכנס למערכת ע"י אייל
 
 קישורים קשורים
· עוד על הלכות
· חדשות על-ידי אייל


הסיפורים הנקראים ביותר על הלכות:
מהלכות ערוב תבשילין

 
 דירוג הכתבה
דירוג ממוצע: 0
הצבעות: 0

אנא דרג את הכתבה הזאת:

מעולה
טוב מאד
טוב
רגיל
גרוע


 
 אפשרויות

 גרסא להדפסה  גרסא להדפסה

 שלח עמוד זה לחבר  שלח עמוד זה לחבר

 

כל התמונות והסמלים המסחריים אשר באתר זה שייכים לבעלייהם החוקיים. הערות המשתמש שיכות להם וצוות האתר אינו אחראי לגביהם.
כל שאר התוכן אשר נמצא באתר שייך על פי חוק לצוות האתר © 2004. מבוסס קוד פתוח תחת רשיון GNU/GPL
Powered © 2003 by PHP-Nuke  :: Hebrew Ver. HebNukeR 2.0 © 2004 by HebNukeR.org. All Rights Reserved ::
העמוד נוצר תוך: 0.053 שניות

:: phpib2 phpbb2 style by phpbb2.de :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com ::